Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), publ Dz Urz. UE L Nr 119, s. I informujemy, i i.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
  w Zwierzyńcu, ul. Słowackiego 2. 22-470 Zwierzyniec, tel (84) 687 26 60
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
  Ochrony Danych – Katarzyną Jakubiec pod adresem e-mail inspektor <<,cbi24.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na
  Administratorze
 4. Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww celu z uwzględnieniem
  okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych
 5. Podstawą prawna przetwarzania danych jest art 6 ust I lit c) ww Rozporządzenia
  6 Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają
  dane osobowe w imieniu Administratora
 6. Osoba, której dane doły cza ma prawo do
  • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
  przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych
  i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
  z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, ul Stawki 2.00-193 Warszawa
  Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nic podlega Pan/Pani
  decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tyin profilowaniu, o czym
  stanów i art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Skip to content