Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.kultura-zwierzyniec.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 1.04.2015 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 3.09.2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 •  Zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane.
 •  Zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 •  Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 •  Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, tj. zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.
 •   Nie wszystkie elementy wizualne zawierają ścieżkę dźwiękową z napisami dla osób niesłyszących.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 •  skalę szarości
 •  wysoki kontrast
 •  negatywny kontrast
 •  jasne tło
 •  linki podkreślone
 •  czytelną czcionkę
 •  powiększanie tekstu
 •  pomniejszanie tekstu

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 1.10.2021 r., aktualizacja dnia: 5.10.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, adres poczty elektronicznej: biuro@kultura-zwierzyniec.pl Kontaktować można się także telefonicznie: 84 687 26 60.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Budynek Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu jest położony przy ul. Słowackiego 2 w Zwierzyńcu.

Budynek jest monitorowany całodobowo, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, jest wyposażony w toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przy wejściu do budynku nie ma systemu głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niesłyszące i słabosłyszące; w budynku nie ma także oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych, instytucja nie zatrudnia też na stałe tłumacza języka migowego na miejscu ani online.

Skip to content