Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu

Deklaracja dostępności

Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.kultura-zwierzyniec.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 1.04.2015 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.03.2022 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

               Zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane.

               Zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.

               Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

               Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, tj. zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

                Nie wszystkie elementy wizualne zawierają ścieżkę dźwiękową z napisami dla osób niesłyszących.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

               skalę szarości

               wysoki kontrast

               negatywny kontrast

               jasne tło

               linki podkreślone

               czytelną czcionkę

               powiększanie tekstu

               pomniejszanie tekstu

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 1.10.2021 r., aktualizacja dnia: 31.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, adres poczty elektronicznej: biuro@kultura-zwierzyniec.pl Kontaktować można się także telefonicznie: 84 687 26 60.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Budynek Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu jest położony przy ul. Słowackiego 2 w Zwierzyńcu.

Budynek jest monitorowany całodobowo, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, jest wyposażony w toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przy wejściu do budynku nie ma systemu głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niesłyszące i słabosłyszące; w budynku nie ma także oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych, instytucja nie zatrudnia też na stałe tłumacza języka migowego na miejscu ani online.

Skip to content