Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu

Informacja turystyczna

Stołówka Leśniczanka

Zajęcia i zespoły

I. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu.

II. CELE KONKURSU

 1. Celem konkursu jest popularyzacja śpiewania pieśni patriotycznych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
 2. Wspieranie wychowania patriotycznego społeczeństwa, poprzez formy aktywności artystycznej.
 3. Popularyzacja pieśni patriotycznych i piosenek o tematyce patriotycznej.
 4. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego.

III. UCZESTNICTWO W KONKURSIE:

 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Uczestnikami konkursu piosenki patriotycznej mogą być soliści oraz zespoły wokalne w następujących kategoriach wiekowych:
  KATEGORIA I – przedszkole – zerówka (5-6 latki)
  KATEGORIA II – dzieci szkół podstawowych kl. I-III
  KATEGORIA III – dzieci szkół podstawowych kl. IV-VI
  KATEGORIA IV – młodzież klas VII-VIII szkół podstawowych i licealna
  KATEGORIA V – osoby dorosłe

IV. KRYTERIUM OCENY STANOWIĆ BĘDZIE:

 1. Dobór repertuaru.
 2. Interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny.
 3. Muzykalność i warunki głosowe wykonawców.

V. ZASADY KONKURSU:

 1. Konkurs odbędzie się 24 listopada 2023 roku, godz.10.00 w Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu.
 2. Uczestnicy przygotowują i wykonują jeden utwór o charakterze patriotycznym.
 3. Prezentacja utworów wyłącznie w języku polskim z podkładem muzycznym lub a’cappella.
 4. Podkładem muzycznym może być nagranie na nośniku elektronicznym pendrive lub płycie CD.

VI. ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW:

 1. Zgłoszenia solistów lub zespołów do konkursu dokonują opiekunowie (w przypadku osób niepełnoletnich) do dnia 20 listopada 2023 r przesyłając podpisany druk zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu) na maila biuro@kultura-zwierzyniec.pl lub dostarczając bezpośrednio do Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu.

Uwaga! Kartę zgłoszenia wraz z podkładem muzycznym należy dostarczyć lub przesłać na adres: biuro@kultura-zwierzyniec.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2023 r. (poniedziałek). Wzór opisu podkładu muzycznego: nazwisko i imię uczestnika, tytuł piosenki, kategoria. Dostarczenie podpisanej karty zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.

 1. Dnia 21.11.2023 r., na stronie internetowej CKiBP w Zwierzyńcu www.kultura-zwierzyniec.pl zostanie wywieszona lista z kolejnością występów uczestników konkursu.
 2. W razie dużej ilości zgłoszeń uczestnicy kategorii IV i V zostaną przesłuchani dnia następnego tj. 25.11.2023 r.
 3. Załączniki nr 2 i nr 3 do Regulaminu mogą być dostarczone Organizatorowi w dniu Konkursu. Wyrażenie zgody w nich zawartych jest dobrowolne i nie wpływa na udział w Konkursie.

VII. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

 1. Wszystkie zgłoszone do konkursu utwory oceni powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, która wyłoni zwycięzców i przyzna nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. Wszystkim uczestnikom Konkursu zostaną wręczone dyplomy za udział w konkursie.
 2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie konkursu.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych Uczestników Konkursu jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu z siedzibą w Zwierzyńcu (22-470) przy ulicy Słowackiego 2, e-mail: biuro@kultura-zwierzyniec.pl, tel.: 84 687 26 60.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: dyrektor@kultura-zwierzyniec.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia I Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej. Podstawą prawną przetwarzania danych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutem Administratora.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
  w tym przepisów archiwalnych tj. przez 25 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Konkurs zakończył się.
 5. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą profilowane.
 6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w organizowanym Konkursie.
 9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom zewnętrznym np. firmie hostującej przestrzeń dyskową pod serwer pocztowy administratora, firmie brakującej dokumentację niearchiwalną na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia napoje i poczęstunek.
 2. Organizator zapewnia nagłośnienie oraz odtwarzacz audio CD i komputer.
 3. Organizator nie zapewnia dowozu oraz nie zwraca kosztów podróży uczestników konkursu.
Skip to content