Statut

Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej

w Zwierzyńcu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, zwane dalej „Centrum” jest samorządową instytucją powołaną uchwałą Rady Miejskiej.

§2

Centrum działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /j.t. Dz. U. z 2012 r. poz 406/.

2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm./.

3. Niniejszego statutu.

§3

W skład Centrum wchodzą:

a) Dział Kultury i Rekreacji,

b) Biblioteka Publiczna,

c) Dział Promocji.

§4

1. Siedziba Centrum mieści się w obiektach pod adresem:

a) Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu

ul. Słowackiego 2, 22-470 Zwierzyniec

2. Centrum używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby tj. Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, ul. Słowackiego 2, 22-470 Zwierzyniec

3. Terenem działania Centrum jest teren miasta i gminy Zwierzyniec.

4. Centrum może także prowadzić działalność na terenie województwa lubelskiego i całego kraju, a także poza jego granicami.

5. Organizatorem Centrum jest Gmina Zwierzyniec.

§5

Centrum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

Rozdział II

Cele i zadania Centrum

§6

Celem Centrum jest ochrona dóbr kultury, a w szczególności:

a) prowadzenie wielofunkcyjnej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne, oświatowe i informacyjne mieszkańców;

b) upowszechnianie, promocja kultury i turystyki w miejscu działania, w kraju i zagranicą.

c) zaspokajanie potrzeb w zakresie turystyki, kultury fizycznej i rekreacji;

d) zaspokajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Zwierzyńca i gminy;

e) promocja filmu w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Zwierzyńczyk” i w innych formach.

§7

Centrum prowadzi i udostępnia Izbę Muzealną im. Jana Budzyńskiego.

§8

Do zadań działającego Centrum należy:

1. Edukacja kulturalna środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

2. Opieka nad amatorskim ruchem artystycznym i twórczością ludową oraz udzielanie pomocy finansowej w zakresie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.

3. Koordynacja działalności kulturalnej w mieście i gminie.

4. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

5. Współpraca ze szkołami, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury, rekreacji i sportu.

6. Prowadzenie dokumentacji życia kulturalnego miasta i gminy.

7. Obsługa ruchu turystycznego, udzielania informacji turystycznej i promocji Zwierzyńca.

8. Koordynacja funkcjonowania kwater prywatnych i agroturystycznych.

9. Realizacja zadań w dziedzinie kultury wynikających ze współpracy kulturalnej z miastami partnerskimi z kraju i zagranicy.

10. Współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu gminy.

11. Działalność służąca aktywizacji kulturalnej osób starszych.

§9

Do podstawowych zadań istniejącej w strukturze Centrum, Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu należy:

1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych, w tym materiałów dotyczących własnego regionu.

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na zewnątrz i na miejscu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

3. Czynne wykorzystanie możliwości obsługi grup specjalnych (w tym osób niepełnosprawnych) poprzez dostarczanie i odbieranie książek w miejscu zamieszkania.

4. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej i dokumentacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu.

5. Popularyzacja książki i czytelnictwa, zwłaszcza w zakresie prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży, udzielanie doradztwa czytelniczego oraz organizowanie spotkań dyskusyjnych o książce.

6. Upowszechnianie dostępu do technologii informacyjnych, w tym prowadzenie spotkań i szkoleń dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

7. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

8. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

§10

1. Dyrektor Centrum powoływany jest przez Burmistrza Zwierzyńca, zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.

3. Dyrektora powołuje się na okres 4-letniej kadencji.

4. Powołanie Dyrektora może być poprzedzone wyłonieniem kandydata w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Zwierzyńca.

5. Po upływie kadencji, o której mowa w ust. 3, Burmistrz może przedłużyć zatrudnienie Dyrektora na okres nie dłuższy niż 3 lata po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Miejskiej.

6. Odpowiedzialność za organizacyjno-kadrowe funkcjonowanie Biblioteki Publicznej ponosi jej Kierownik, którego zatrudnia Dyrektor Centrum w porozumieniu z Burmistrzem Zwierzyńca.

7. Kierownik Biblioteki pełni jednocześnie funkcję Zastępcy Dyrektora Centrum.

8. Organizację wewnętrzną Centrum określa Regulamin Organizacyjny wydany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrza Zwierzyńca.

9. Centrum korzysta z opinii wypracowanych przez Komisje Rady Miejskiej.

10. Dyrektor organizuje i nadzoruje pracę zespołu pracowników zgodnie z zakresem działania i odpowiedzialności służbowej.

11. Dyrektor przedstawia Burmistrzowi Zwierzyńca roczny plan działania, plan zatrudnienia i plan finansowy w celu ich zatwierdzenia.

12. Dyrektor zobowiązany jest do:

a) opracowania materiałów planistycznych,

b) przedkładania Burmistrzowi Zwierzyńca w okresach półrocznych informacji o przyznanych dotacjach.

c) przedkładania do zatwierdzenia Burmistrzowi Zwierzyńca w terminie do 15 kwietnia każdego roku bilansu Centrum za rok poprzedni.

§11

1. Merytoryczny nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Burmistrz Zwierzyńca.

2. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką wchodzącą w skład krajowej sieci bibliotecznej sprawuje Książnica Zamojska w Zamościu.

3. W załatwianiu spraw będących przedmiotem działalności objętej nadzorem merytorycznym, Biblioteka używa pieczęci podłużnej w brzmieniu Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu.

4. Gromadzone przez Bibliotekę zbiory sygnuje się znakiem własnościowym w postaci okrągłej pieczęci z pełną nazwą Biblioteki.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

§12

1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności, plan remontów i zakupów inwestycyjnych.

3. Działalność Centrum jest finansowana z dotacji organizatora, dochodów własnych, darowizn i dobrowolnych wpłat oraz innych źródeł.

4. Centrum może pozyskiwać dochody z:

a) prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów językowych i tańca,

b) projekcji filmów w kinie „Skarb”,

c) wystawy twórców profesjonalistów i amatorów,

d) spektakli i koncertów,

e) imprez turystycznych i rekreacyjnych,

f) sprzedaży dzieł sztuki, książek i innych artykułów użytku kulturalnego,

g) wypożyczeń dzieł sztuki, kostiumów, sprzętu technicznego, rowerów,

h) świadczenia usług fotograficznych i video, fonograficznych, poligraficznych, plastycznych i innych z zakresu kultury,

i) świadczenia usług w zakresie jadłodajni, handlu i wynajmu pokoi gościnnych,

j) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń,

k) wynajmu własnych zespołów innym podmiotom,

l) sprzedaży biletów na imprezy własne,

m) usług reklamowych i promocji firm podczas imprez organizowanych przez Centrum,

n) usług transportowych,

o) innych usług związanych z działalnością statutową.

§13

Centrum może prowadzić także działalność inną niż kulturalna w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową, a uzyskane z niej środki wykorzystywać na cele statutowe.

§14

Środkami wydzielonymi na działalność Biblioteki dysponuje Kierownik, odpowiedzialny za ich prawidłowe wykorzystanie.

§15

Za zabezpieczenie i prawidłową eksploatację majątku Centrum odpowiedzialny jest Dyrektor.

Rozdział V

§16

Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie jego nadania.

Statut

Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej

w Zwierzyńcu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, zwane dalej „Centrum” jest samorządową instytucją powołaną uchwałą Rady Miejskiej.

§2

Centrum działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /j.t. Dz. U. z 2012 r. poz 406/.

2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm./.

3. Niniejszego statutu.

§3

W skład Centrum wchodzą:

a) Dział Kultury i Rekreacji,

b) Biblioteka Publiczna,

c) Dział Promocji.

§4

1. Siedziba Centrum mieści się w obiektach pod adresem:

a) Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu

ul. Słowackiego 2, 22-470 Zwierzyniec

2. Centrum używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby tj. Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, ul. Słowackiego 2, 22-470 Zwierzyniec

3. Terenem działania Centrum jest teren miasta i gminy Zwierzyniec.

4. Centrum może także prowadzić działalność na terenie województwa lubelskiego i całego kraju, a także poza jego granicami.

5. Organizatorem Centrum jest Gmina Zwierzyniec.

§5

Centrum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

Rozdział II

Cele i zadania Centrum

§6

Celem Centrum jest ochrona dóbr kultury, a w szczególności:

a) prowadzenie wielofunkcyjnej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne, oświatowe i informacyjne mieszkańców;

b) upowszechnianie, promocja kultury i turystyki w miejscu działania, w kraju i zagranicą.

c) zaspokajanie potrzeb w zakresie turystyki, kultury fizycznej i rekreacji;

d) zaspokajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Zwierzyńca i gminy;

e) promocja filmu w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Zwierzyńczyk” i w innych formach.

§7

Centrum prowadzi i udostępnia Izbę Muzealną im. Jana Budzyńskiego.

§8

Do zadań działającego Centrum należy:

1. Edukacja kulturalna środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

2. Opieka nad amatorskim ruchem artystycznym i twórczością ludową oraz udzielanie pomocy finansowej w zakresie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.

3. Koordynacja działalności kulturalnej w mieście i gminie.

4. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

5. Współpraca ze szkołami, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury, rekreacji i sportu.

6. Prowadzenie dokumentacji życia kulturalnego miasta i gminy.

7. Obsługa ruchu turystycznego, udzielania informacji turystycznej i promocji Zwierzyńca.

8. Koordynacja funkcjonowania kwater prywatnych i agroturystycznych.

9. Realizacja zadań w dziedzinie kultury wynikających ze współpracy kulturalnej z miastami partnerskimi z kraju i zagranicy.

10. Współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu gminy.

11. Działalność służąca aktywizacji kulturalnej osób starszych.

§9

Do podstawowych zadań istniejącej w strukturze Centrum, Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu należy:

1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych, w tym materiałów dotyczących własnego regionu.

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na zewnątrz i na miejscu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

3. Czynne wykorzystanie możliwości obsługi grup specjalnych (w tym osób niepełnosprawnych) poprzez dostarczanie i odbieranie książek w miejscu zamieszkania.

4. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej i dokumentacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu.

5. Popularyzacja książki i czytelnictwa, zwłaszcza w zakresie prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży, udzielanie doradztwa czytelniczego oraz organizowanie spotkań dyskusyjnych o książce.

6. Upowszechnianie dostępu do technologii informacyjnych, w tym prowadzenie spotkań i szkoleń dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

7. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

8. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

§10

1. Dyrektor Centrum powoływany jest przez Burmistrza Zwierzyńca, zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.

3. Dyrektora powołuje się na okres 4-letniej kadencji.

4. Powołanie Dyrektora może być poprzedzone wyłonieniem kandydata w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Zwierzyńca.

5. Po upływie kadencji, o której mowa w ust. 3, Burmistrz może przedłużyć zatrudnienie Dyrektora na okres nie dłuższy niż 3 lata po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Miejskiej.

6. Odpowiedzialność za organizacyjno-kadrowe funkcjonowanie Biblioteki Publicznej ponosi jej Kierownik, którego zatrudnia Dyrektor Centrum w porozumieniu z Burmistrzem Zwierzyńca.

7. Kierownik Biblioteki pełni jednocześnie funkcję Zastępcy Dyrektora Centrum.

8. Organizację wewnętrzną Centrum określa Regulamin Organizacyjny wydany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrza Zwierzyńca.

9. Centrum korzysta z opinii wypracowanych przez Komisje Rady Miejskiej.

10. Dyrektor organizuje i nadzoruje pracę zespołu pracowników zgodnie z zakresem działania i odpowiedzialności służbowej.

11. Dyrektor przedstawia Burmistrzowi Zwierzyńca roczny plan działania, plan zatrudnienia i plan finansowy w celu ich zatwierdzenia.

12. Dyrektor zobowiązany jest do:

a) opracowania materiałów planistycznych,

b) przedkładania Burmistrzowi Zwierzyńca w okresach półrocznych informacji o przyznanych dotacjach.

c) przedkładania do zatwierdzenia Burmistrzowi Zwierzyńca w terminie do 15 kwietnia każdego roku bilansu Centrum za rok poprzedni.

§11

1. Merytoryczny nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Burmistrz Zwierzyńca.

2. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką wchodzącą w skład krajowej sieci bibliotecznej sprawuje Książnica Zamojska w Zamościu.

3. W załatwianiu spraw będących przedmiotem działalności objętej nadzorem merytorycznym, Biblioteka używa pieczęci podłużnej w brzmieniu Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu.

4. Gromadzone przez Bibliotekę zbiory sygnuje się znakiem własnościowym w postaci okrągłej pieczęci z pełną nazwą Biblioteki.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

§12

1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności, plan remontów i zakupów inwestycyjnych.

3. Działalność Centrum jest finansowana z dotacji organizatora, dochodów własnych, darowizn i dobrowolnych wpłat oraz innych źródeł.

4. Centrum może pozyskiwać dochody z:

a) prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów językowych i tańca,

b) projekcji filmów w kinie „Skarb”,

c) wystawy twórców profesjonalistów i amatorów,

d) spektakli i koncertów,

e) imprez turystycznych i rekreacyjnych,

f) sprzedaży dzieł sztuki, książek i innych artykułów użytku kulturalnego,

g) wypożyczeń dzieł sztuki, kostiumów, sprzętu technicznego, rowerów,

h) świadczenia usług fotograficznych i video, fonograficznych, poligraficznych, plastycznych i innych z zakresu kultury,

i) świadczenia usług w zakresie jadłodajni, handlu i wynajmu pokoi gościnnych,

j) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń,

k) wynajmu własnych zespołów innym podmiotom,

l) sprzedaży biletów na imprezy własne,

m) usług reklamowych i promocji firm podczas imprez organizowanych przez Centrum,

n) usług transportowych,

o) innych usług związanych z działalnością statutową.

§13

Centrum może prowadzić także działalność inną niż kulturalna w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową, a uzyskane z niej środki wykorzystywać na cele statutowe.

§14

Środkami wydzielonymi na działalność Biblioteki dysponuje Kierownik, odpowiedzialny za ich prawidłowe wykorzystanie.

§15

Za zabezpieczenie i prawidłową eksploatację majątku Centrum odpowiedzialny jest Dyrektor.

Rozdział V

§16

Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie jego nadania.

Skip to content